donderdag 12 juli 2018

verkiezingsprogramma N-va Berchem 2018

Berchem is een mooi en aangenaam district om in te wonen.
Berchem wordt vandaag echter geconfronteerd met een aantal grootstedelijke problematieken die langzaam oprukken: meer mobiliteit, minder parkeerplaatsen, meer inwoners, meer nationaliteiten, verdichting, open ruimte onder druk, …
Het is nog nooit zo belangrijk geweest om op korte termijn de juiste maatregelen te nemen zodat Berchem mooi en aangenaam blijft om in te wonen.
Dit is wat wij voor u willen betekenen. (link n-va berchem)

Berchem is een veilig district

De afgelopen jaren werd heel de as Driekoningenstraat-Statiestraat voorzien van camerabewaking, op vraag van de N-VA. Dit zorgt voor een duidelijker beeld op de wijk, diens overlast en diens criminaliteit. N-VA Berchem zal ook naar de toekomst toe de verschillende klachten en vragen naar camera’s monitoren. Waar nodig ijvert de N-VA voor nieuwe blijvende of mobiele camera’s.
Er wordt een team van stadsmariniers opgericht, naar Rotterdams voorbeeld. Zij worden dé aanspreekpunten in het kader van onze ‘wijkwerking op maat’. De stadsmariniers brengen mensen en diensten samen om leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te lossen. Ze worden rechtstreeks aangestuurd door de stadsburgemeester en krijgen eigen bevoegdheden en middelen om hun opdracht succesvol te kunnen aanpakken. Stadsmariniers werken zoveel mogelijk ter plaatse, ze zijn aanspreekbaar voor bewoners en handelaars, ze kennen de Berchemse buurten door en door en ze werken hiervoor samen met het Berchemse districtsbestuur.
Overlastmeldingen en andere pijnpunten in wijken worden oprecht ter harte genomen en geremedieerd door de inzet van bemiddelaars en stadsmariniers waar mogelijk en door de politie of andere diensten waar het niet anders kan.
De N-VA zet in op het bevorderen van de veiligheidscultuur en de verkeersveiligheidscultuur. We stimuleren dat verenigingen, bedrijven en scholen een vast veiligheidsaanspreekpunt voor politie aanduiden. Op die manier ontstaat er een rechtstreekse link tussen politie en deze actoren waardoor de veiligheidscultuur in Berchem versterkt wordt.
De N-VA zet in op het bevorderen van de hoffelijkheid onder Berchemnaren en in het verkeer. We ondersteunen acties van verenigingen, groeperingen, bewoners of scholen die de hoffelijkheid, al dan niet in het verkeer, bevorderen.
Berchemnaren en buren moeten ook uitkijken voor elkaar. Wanneer buren elkaar kennen en uit de anonimiteit treden, vergroot de opmerkzaamheid voor elkaar. Onder de N-VA zijn er in Berchem verschillende BIN-netwerken opgestart. Dit zijn Buurt-Informatie-Netwerken die zorgen voor sociale controle, waardoor een buurt zichzelf kan beschermen tegen criminaliteit. Deze BIN-netwerken kunnen zowel door handelaars als door bewoners opgestart worden. De N-VA streeft naar extra BIN’s in Berchem en dit in overleg met de BIN-coördinatoren en de politie.
Het district ondersteunt de Berchemnaar met adviezen rond inbraakpreventie.
De N-VA wil ook afzonderlijke acties van bewoners, buurtverenigingen of groeperingen die veiligheidsbevorderend zijn ondersteunen.
Sluikstort wordt efficiënt aangepakt door de sluikstortcel. Elke melding wordt binnen de 48u geremedieerd. Wanneer de sluikstort aanhoudt, kunnen onbemande camera’s hun werk doen.
Winkelassen en criminaliteitsgevoelige gebieden worden extra vaak geveegd en onderhouden. Respect groeit als het respect voor de omgeving groeit.
De N-VA heeft en behoudt een korte lijn met de politie. U kan steeds met al uw bezorgdheden en meldingen bij uw stadsmarinier terecht. De districtsburgemeester fungeert als brug tussen de politiediensten, de stadsmarinier en de Berchemnaren.
Op vraag wordt door de politie jaarlijks uitleg gegeven aan de criminaliteitscijfers gemeten in het district, zodat de nodige aanpassingen aan het beleid kunnen worden gemaakt. Het districtsbestuur kan alsdan haar bezorgdheden voorleggen en samen met de politie en stadsmariniers acties plannen, zowel op vlak van sensibilisering als op vlak van repressieve acties.
Elke verandering op het openbaar domein, zowel een groot project als een kleine infrastructurele ingreep, wordt bekeken met een veiligheidsbril. Op sommige plaatsen zorgen banken voor overlast, op andere plaatsen niet, we trekken donkere hoekjes open, we zorgen dat ingesloten ruimten doorwaadbaar worden en overzichtelijk blijven,…
Kleinschalige ingrepen volstaan soms al om een probleem aan te pakken, vb. betere straatverlichting, meer doorzicht creëren, banken verplaatsen, extra vuilophaling,…
Een goede openbare verlichting verhoogt het veiligheidsgevoel. De voorbije legislatuur hebben we al sterk ingezet in nieuwe LED-verlichting op onze straten en pleinen. Dit blijven we resoluut verder zetten zodat het ruimtelijk veiligheidsgevoel blijft verbeteren.
Hondenpoep kan het aanzicht van een buurt verloederen. Nieuwe acties tegen hondenpoep worden uitgewerkt.
De N-VA wil ook inzetten op verkeersveiligheid en verkeerseducatie en dit in samenwerking met de Berchemse scholen. Sensibiliseringsdagen, verkeersdagen en –trainingen worden ondersteund.
Via een school(fiets)routekaart bieden we ouders en hun kinderen de mogelijkheid om de veiligste en dus meest optimale weg naar school uit te stippelen. 

Berchem is een bereikbaar district

We vertrekken vanuit het principe van de multimodaliteit van vervoersmiddelen: het aangepaste vervoersmiddel kiezen in functie van een bepaalde verplaatsing waarbij we de sterktes van de verschillende vervoermiddelen uitspelen en ze beter combineren. We streven naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen: alle vervoersmiddelen mogen naast elkaar bestaan, maar in functie van een bepaalde verplaatsing verkiezen we bepaalde vervoerswijzen, en stimuleren die dan ook.
De hoeksteen van het mobiliteitsbeleid wordt gevormd door een slim, kwaliteitsvol en veilig wegennetwerk. In de zone 30 die gans Berchem bestrijkt, met uitzondering van de hogere gecategoriseerde straten en wegen hanteren we het STOP principe.
We zetten in op een vlotte doorstroming en optimalisering van de bestaande doorstroming. We vermijden dat door knips en enkele richtingswegen het verkeer onnodige kilometers moet afleggen. Door slimme maatregelen ontmoedigen we het sluipverkeer door woonwijken. Hierbij vermijden we de bewoners zelf teveel overlast te bezorgen. Knippen is daarom zelden een goed oplossing en verschuift de overlast naar de belendende straten.
We dwingen verder de zone 30 af door het uitrollen van verkeersdrempels aan de poorten van de zone. Er zijn al vele poorten aangelegd, maar een verdere inhaalbeweging moet volgen. In de zone 30 herinneren we de gebruiker aan het snelheidsregime door stempels en ook door fysieke maatregelen die harder rijden verhinderen of toch bemoeilijken.
Het bestuur zet in op een realistisch parkeerbeleid, waarbij we het aantal parkeerplaatsen behouden en in de mate van het mogelijke – gelet op de schaarse ruimte – vermeerderen. We spitsen onze zoektocht toe op het gebruik van bestaande parkings, die we trachten aan te bieden aan buurtbewoners (avond- en weekendparking). Een win-win- samenwerking tussen privé-organisaties en district is daarbij absoluut noodzakelijk. Heel Berchem krijgt een bewonersparkeerregime. In Berchem intra muros bestond al langer een regime van betalend parkeren. Dit wordt uitgebreid over Berchem extra muros. Bewoners krijgen 2 gratis parkeerkaarten per gezin. Alle bezoekers moeten verder betalen na een vrije periode van 2h. Het gebied tussen de Grotesteenweg en het Middelheim wordt een blauwe zone. Dit wil zeggen dat parkeren voor niet-bewoners slechts mogelijks is voor 2 uur en met parkeerschijf. We moedigen aan dat bewoners terug inpandig parkeren en weer gebruik maken van hun garage.
Verder zijn we voorstander van deelmobiliteitssystemen. Hiermee bedoelen we deelfietsen, deelscooters, deelbakfietsen en deelauto’s. De autobezitters krijgen een alternatief aangeboden dat zeker voor de occasionele gebruikers goedkoper en even flexibel en efficiënt is. Hoe meer deelauto’s, hoe minder parkeerproblemen en hoe goedkoper mobiliteit. Ons beleid zal deze deelauto’s positief benaderen.
Daarnaast schenken we verder aandacht aan de fiets. We breiden het aantal fietspaden verder uit en we leggen die fietspaden weer aan die in te slechte staat zijn. Desnoods doen we de investering om fietspaden te verbreden om zo extra capaciteit te maken. Missing links worden stelselmatig weggewerkt. De aanleg van de fietsostrade van Lier naar Antwerpen, met een verbinding naar de wijk halverwege de Saffierstraat, gebruiken we als hefboom voor verdere investeringen in de buurt.
Fietscomfortstroken voor kasseiwegen proberen we aan te leggen waar opportuun. We breiden dan het aantal fietsparkeerplaatsen op de straat uit. Het bestaande netwerk van Velokes proberen we waar mogelijk te verdichten.
Schoolomgevingen worden verder verkeersveilig gemaakt. We zetten maximaal in op verkeersveiligheid van én naar school . Waar het mobiliteitsgewijs mogelijk is, kunnen scholen die wensen een schoolstraat inleggen door een veilig schoolrouteplan. Fietsstraten worden in die zin ook verder gestimuleerd. Schoolroutes worden fiets-en voetgangervriendelijk gemaakt. hierbij worden ook leerlingen mee ingeschakeld om via de Route2School app hun schoolroutes verder in kaart te brengen.
Ouders die GO (gemachtigd opzichter) zijn, zijn cruciaal voor een veilige school. Het district moet hen koesteren en helpen bij hun vrijwilligerstaak.
Wegen die te breed zijn en daardoor uitnodigen tot hard rijgedrag worden, in afwachting van een definitieve heraanleg, door tijdelijke maatregelen versmald. Hierbij nemen we voorbeeld aan de Dianalaan en de Lode van Berckenlaan.
Wetten en regels die niet worden nageleefd frustreren iedereen. Elke dag worden we geconfronteerd met te snel rijden, fietsers op voetpad, auto's in verboden richting, foutparkeren ... We proberen aan de hand van politietoezicht en door de inrichting van het openbaar domein de gebruikers in een veilig verkeersgedrag te verleiden. We zoeken een evenwicht tussen preventie, repressie en educatie.
We pleiten verder voor een verkeersveilige stationsbuurt en voor een toegankelijk Berchem Station.
We adviseren op alle belangrijke verkeersassen ‘slimme lichten’, die zich kunnen aanpassen aan de verkeerssituatie. Waar mogelijk- en binnen onze bevoegheid - leggen we ook conflictvrije kruispunten aan.
We moedigen het gebruik van de sticker voor zorgparkeren aan. Met die sticker geeft een bewoner aan dat zorgverleners zoals dokters, thuisverpleging enz,….voor de garagepoort mogen kortparkeren, terwijl ze een bewoner in de buurt zorg komen aanbieden.
De oprichting van de vervoerregio Antwerpen als proefregio is goedgekeurd. Samen met meer dan 30 gemeenten maken ook de Antwerpse districten hier deel van uit. N-VA Berchem zet zich volop in om oplossingen uit te werken voor de mobiliteitsproblemen in Berchem.

Berchem is een welvarend district

Lokale economie, handel en horeca geven uitstraling aan ons district
De bevoegdheid middenstand komt vanaf 2019 echt naar het district. Samen met de Dienst Detailhandel en Horeca kan de N-VA de Berchemse winkelassen verder structureel ondersteunen. Steeds meer lijkt de kracht van een winkelas gelijk te staan aan de kracht van een aantal individuele handelaars die hun krachten bundelen. Steeds meer lijkt het vinden en gemotiveerd houden van deze trekkers moeilijk. Voor de N-VA is een sterke actieve winkelas de verbindende ruggengraat van een wijk. N-VA Berchem wil daarom volop inzetten op haar winkelassen.
Coachingtrajecten om winkelassen structureel te ondersteunen, hun visie te laten uitwerken, acties te laten uittekenen worden systematisch betoelaagd.
De acties die uit dergelijke trajecten volgen, worden tevens systematisch betoelaagd.
Denkoefeningen en pilootprojecten die ertoe leiden dat niet alleen handelaars, maar ook verschillende andere betrokken stakeholders uit de wijken rond de winkelstraten mee de handen uit de mouwen zouden steken om hun winkelkernen en leefbuurten te versterken, worden door de N-VA opgezet en begeleid totdat de verenigingen zelfredzaam zijn.
In het parkeerbeleid wordt ook systematisch nagedacht over commercieel parkeren voor handelaars.
Pop-upprojecten waarbij leegstaande panden in winkelstraten tijdelijk en kwalitatief worden ingevuld en waarbij de winkelas in de kijker wordt gezet, worden op tijd en stond verdergezet, zoals de POP-UP TO DATE in de Driekoningenstraat/Statiestraat en het pop-upproject in de Gitschotellei.
Van handelaars wordt steeds meer verwacht. Wat als we het nu eens omdraaiden? Waarom kunnen bewoners niet mee werken aan hun winkelas als centrum van hun buurt? Initiatieven die buurtbewoners, organisaties en stakeholders nemen ter versterking van hun winkelas, worden een warm hart toegedragen en zo mogelijk ondersteund.
We ondersteunen de Berchemse horeca. Zo werken wij bijvoorbeeld een Berchemse horecaweek uit en onderzoeken we of er nood is aan een Berchemse horecavereniging. Ook werken we in samenwerking met de Heemkundige Kring een horecawandeling uit waarbij de geschiedenis van onze Berchemse horeca in het licht wordt gezet.
De kermissen en markten worden blijvend gemonitord. De N-VA heeft de voorkeur om markten in concessie te geven zodat deze door sterke schouders worden georganiseerd die nieuw leven in deze traditie kan blazen.
De N-VA ondersteunt de middenstand en horeca opdat ook in nieuwe ontwikkelingen kleinhandel een plaats kan vinden.
De N-VA wil verder inzetten op een ondernemend, actief en levendig klimaat in Berchem. Zo ondersteunen we nieuwe initiatieven, jonge starters en jeugdige ideeën waar we kunnen.
We stimuleren de organisatie van themamarkten en/of periodieke avondmarkten of weekendmarkten zoals vb. een kerstmarkt, een boekenmarkt of een plantenmarkt, die desgevallend omkaderd kunnen worden door lokale initiatieven. Dit kan eventueel in combinatie met evenementen of andere markten.

Berchem werkt aan de zelfredzaamheid van Berchemnaren

Activering
Activering is geen districtsbevoegdheid. Desalniettemin nam de N-VA ook in Berchem de afgelopen jaren de handschoen op tegen jeugdwerkloosheid in kansarme milieus. De N-VA heeft met haar beleid in deze thema’s de afgelopen jaren in Berchem mooie resultaten geboekt. Zo hebben tientallen werkloze jongeren uit Oud-Berchem in samenwerking met Kras Jeugdwerk de afgelopen jaren werk gevonden of werkervaring opgedaan.
N-VA Berchem wil dit project enerzijds verderzetten door dit op duurzame wijze en structureel in te kapselen in de werking van de VDAB. Anderzijds moet onderzocht worden of dit project niet kan uitgebreid worden naar kansarme werkloze jongeren in heel Berchem.

Armoedebestrijding
Armoedebestrijding is geen districtsbevoegdheid. De N-VA heeft een warm hart. En blijft de verschillende Berchemse voedselbanken jaarlijks financieel ondersteunen. Vaak blijven de verschillende hulpinstanties voor mensen in armoede zelf onderbelicht. Deze instanties moeten duidelijker gecommuniceerd worden via aangepaste kanalen zodat de doelgroep effectief bereikt wordt. Op regelmatige tijdstippen wordt getracht via aangepaste kanalen personen in armoede op te zoeken zodat ze niet langer in isolatie leven en toegeleid kunnen worden naar hulpinstanties. Zo deed het district Berchem in samenwerking met BPOST eerder reeds een rondgang die uiteindelijk verschillende mensen uit hun isolement haalde en een nieuw leven kon bieden.

Eenzaamheid
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te vechten tegen eenzaamheid en isolement. Via een meldpunt bij de stad, het district of in de wijk kunnen professionele hulpverleners, maar ook buurtbewoners en mantelzorgers die aanvoelen of vaststellen dat iemand eenzaam is, dit melden.

Actief op zoek naar wie zich eenzaam voelt.
Waar een meldpunt veeleer passief is (eerst melding, dan actie), kan het lokale Berchemse bestuur – al dan niet in samenwerking met (vrijwilligers)organisaties – actief op zoek gaan naar wie zich eenzaam voelt.
Dit kan onder andere door volgende acties:
 • Grootschalige ‘deurklop-actie’ in geselecteerde wijken
 • Vrijwilligers, raadsleden, wijkagenten, brandweermannen en speciaal opgeleide werkers pakken samen de wijken aan die het meeste nood hebben aan ondersteuning.
 • Gedurende enkele dagen kloppen ze op elke deur, delen ze pamfletten uit en wijzen ze mensen op lokale activiteiten of ondersteuning.
 • Verjaardagsbezoeken bij ouderen
Rond de verjaardag komt een vrijwilliger of maatschappelijk assistent even op bezoek, al dan niet met een kleine attentie van het district. Op deze manier kan men polsen naar eenzaamheidsgevoelens en deze Berchemnaren naar de juiste diensten leiden.

Sociaal contact thuis: huisbezoeken en telefooncirkels
Het district kan ook zelf inzetten op – een eerste – sociaal contact. Hoewel dit geen duurzame oplossing is, kunnen deze een-op-een contacten wel helpen om de spiraal van vereenzaming te doorbreken en opnieuw te investeren in duurzame, sociale relaties.
Telefooncirkels. Wie zich eenzaam voelt, wordt regelmatig opgebeld door een vrijwilliger of maatschappelijk assistent voor een babbel.

Huisbezoeken
Een maatschappelijk werker of vrijwilliger gaat regelmatig op bezoek bij iemand die zich eenzaam voelt. De gesprekken zijn een eerste vorm van sociaal contact. De gesprekspartner polst naar de oorzaken van de eenzaamheid en probeert via deze gesprekken de persoon te stimuleren om opnieuw sociale contacten uit te bouwen.

Sociaal contact buitenshuis: ontmoetingsplaatsen en activiteiten
Onze wortels liggen in onze straat, wijk, district, stad. Elk met hun eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven. Hier delen we als burgers lief en leed met elkaar. Berchem zet verder in op acties om de sociale cohesie te bewaren of te versterken.
De N-VA wil iedereen ook verder toeleiden naar een het bestaande ontmoetingsaanbod.

Berchem is een district waar het goed wonen is

Openbaar domein
Inzake de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein zal prioriteit worden gegeven aan die straten die een dringende herstelling nodig hebben. De veiligheid van de gebruikers staat hierbij bovenaan. Noodzakelijke rioleringswerken, ernstige wegverzakkingen, verouderde tram- of businfrastructuur, precaire en onveilige verkeerssituaties verdienen onze eerste aandacht.
Daarnaast krijgen die projecten aandacht waarbij een optimalisering van het budget mogelijk is, in het bijzonder waar we als district gebruik kunnen maken van gecombineerde financieringen met andere overheden of nutsbedrijven. De financiële last voor het district moet zo beperkt mogelijk blijven, zodat het district binnen zijn budget zijn infrastructuurwerken kan optimaliseren op duurzame wijze. In deze legislatuur zijn aldus de Guldenvliesstraat, Floraliënlaan, Groenenhoek, Zillebekelaan, Fruithoflaan en Ringlaan aangepakt met een gedeelde financiering.
In onze materiaalkeuze en bij het ontwerp kiezen we sociaal en ecologisch voor duurzaamheid, kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid. Esthetiek is belangrijk, maar mag niet primeren op basiskwaliteit en gezonde bouwconcepten, hierdoor ontstaan torenhoge facturen voor herstelwerk en/of heraanleg.
We pakken verder gericht de staat van de voetpaden aan. Voetpaden in de buurt van scholen, woonzorgcentra en dienstencentra en/of waar een hoge mobiliteitsdruk is, krijgen voorrang.
We zoeken verder actief naar extra fietsbeugels. Bomen en verlichtingspalen zijn niet de plaatsen voor fietsen. Deze beugels plaatsen we op hoeken en verbrede voetpaden. De suggesties van de bewoners worden zoveel mogelijk gerespecteerd.
Zitbanken, vuilbakken, paaltjes en ander straatmeubilair worden oordeelkundig geplaatst zodanig dat de mobiliteit op de stoep voor voetgangers gevrijwaard blijft. Dit meubilair gebruiken we echter ook om stoepen te vrijwaren van wild parkerende wagens en vrachtwagens. We bewaken zorgvuldig dit evenwicht en respecteren daarbij de eisen gesteld door hulpdiensten.
De verlichting van ons openbaar domein is sterk verouderd en op vele plaatsen bijna 60 jaar oud. We kunnen uitstel niet langer aanvaarden om energiezuinige redenen en om kwaliteitsredenen. Het huidig bestuur heeft al een zware inhaalbeweging gedaan. Hier moet nog verder zwaar in worden geïnvesteerd.
We blijven focussen op dagelijks onderhoud van het openbaar domein. Asfalt heeft een levensduur van 10 tot 15 jaar. De voorbije legislatuur hebben we een inhaalbeweging opgestart en werd er meer dan 50.000m² opnieuw geasfalteerd. Dit ritme blijven we aanhouden. Meldingen van beschadigingen, putten, verzakingen, losse tegels … pakken we onmiddellijk op en laten we niet liggen.
Bij kleine werken door de nutsbedrijven wordt er steeds eerst een voorlopig herstel gedaan. Dit is jammer genoeg zelden van goede kwaliteit en met de juiste materialen. We ijveren voor een definitief herstel dat sneller volgt op het voorlopig herstel. Een continue aandacht voor deze dossiers blijft cruciaal.
Bij elke heraanleg bouwt het bestuur een aantal noodzakelijke reflexen in: mobiliteitseisen, een seniorentoets, een mindervalidentoets, een groentoets, een kunsttoets, een duurzaamheidstoets, een jeugdtoets, een woontoets (velostations, sorteerstraat,…) We hebben een blijvende aandacht voor al deze aspecten bij elke heraanleg.
We blijven zoeken om pleintjes bij aan te leggen. Pleinen hebben een cruciale functie in de samenhorigheid en leefbaarheid van en wijk. De open ruimte creëert kansen tot samen zijn en opent ook de buurt. We zoeken deze pleinen aan te leggen waar nu grote asfalt en kasseivlakten zijn. Op de Lode Van Berckenlaan hebben we 2 pleinen gecreëerd, het Zillebeekplein, het Districtsplein, Het F.Williotplein zijn zo al bijgemaakt.
Oude kasseiwegen die om erfgoedreden niet mogen geasfalteerd worden (bvb in Zurenborg) worden heraangelegd met gladde kasseien en gecementeerde voegen. Dat is goed voor het rijcomfort van fietser en auto, maar reduceert ook de geluidsoverlast. De mooie Cogels Osylei krijgt een nieuwe look waarbij rekening gehouden wordt met de verplaatsing van de stelplaats van De Lijn weg uit de wijk, de extra parkeerplaatsen in Nieuw Zurenborg. We geven deze straat een woonerfstatuut, waardoor de oude allure terug kan komen.
‘Nieuw Zurenborg’ is het gebied dat in het noorden van het district Berchem ligt en begrensd wordt door de Pretoriastraat, de spoorweg van Berchem naar het station Antwerpen-Dam en de Singel. Naast nog enkele resterende privé-eigenaars, zijn IMEA/ELIA (omvormingspost) en De Lijn (autobusstelplaats) voorlopig nog grote eigenaars.

Het districtsbestuur van Berchem zal ervoor ijveren dat:
 • De stad in de volgende legislatuur de ontwikkeling realiseert van dit gebied tot een ‘nieuw gemengd woongebied’, bestaande uit hoofdzakelijk woningen en met ruim voldoende publieke groene open ruimten;
 • Er bijzondere aandacht besteed wordt aan de woon- en leefkwaliteit in deze deelwijk;
 • Ook moet voldoende aandacht gaan naar het sociaal luik: kinderopvang, A-kaart activiteiten, voorzieningen voor de buurt,…
 • Het district blijvend betrokken wordt bij het ontwerpen en realiseren van deze nieuwe deelwijk;
 • De ontwikkelingen ook rekening houden met de naastgelegen, beschermde wijk Oud-Zurenborg, zodat het herwaarderingsplan vlot kan uitgevoerd worden. Ontbrekende functies in dit historische gedeelte, zoals voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners, moeten in Nieuw-Zurenborg kunnen gecompenseerd worden;
 • De noodzakelijke grenscorrecties uitgevoerd worden. Nieuw Zurenborg is voor 85 % grondgebied van het district Berchem, de overige 15 % in het noordelijk punt behoren tot het district Antwerpen met een kleine strook van het district Borgerhout (kant Plantin- en Moretuslei). De ‘eerstelijnszorg’ voor bewoners is de hoofdopdracht van een districtsbestuur. Berchem is de natuurlijke biotoop voor deze nieuwe wijk, met aan haar westkant de fysieke barrière van de spoorwegberm. Eventuele toekomstige bewoners van dit stukje zullen voor hun voorzieningen volledig op Berchem aangewezen zijn. Het is dan ook logisch dat het ganse Nieuw-Zurenborg aan het district Berchem toegewezen wordt door een kleine grenscorrectie.

Rioleringswerken:
 • Rioleringswerken in de nabije toekomst voor de Ferdinand Coosemansstraat en de Walemstraat zijn onvermijdelijk. Logischerwijze zal ook hier in samenspraak met Rio-link aansluitend een heraanleg van de straten gebeuren. Deze straat zal bij voorkeur een voorafname worden van een woonerf, dat wil zeggen dat voorlopig dit nog een gewone woonstraat is met zone 30-statuut, maar dat de aanleg in de toekomst een woonerf toelaat. Dit afhankelijk van de veranderende mobiliteitssituatie.
 • Ook de Boomgaardstraat dientl heraangelegd te worden. Deze straat blijft belangrijk voor De Lijn en ander openbaar vervoer. Ook dient deze straat als toegangsweg tot het Groen Kwartier. Maar door extra verhoogde kruispunten en andere ingrepen kunnen we de verkeersveiligheid wel hoger maken. De fietser moet ook hier weer beter in beeld gebracht worden.
 • De Saffierstraat wordt samen met de heraanleg van de fietsostrade ook heraangelegd. Een uitgebreid inspraaktraject loopt hierover al en het district neemt deze input zeer ernstig. De ingewerkte fietsstallingen in de fietsberm zijn daarbij zeer belangrijk. Ook zal het groen gemeenschappelijk worden en zal er een langgerekte parkzone ontstaan met voorzieningen voor de buurt in samenspraak met de buurt ( samentuinen, banken, bomen, ….)
Het tracé van de buslijnen door de woonwijk via de Statiestraat, Callensstraat, Van Vaerenbergstraat en Mimosastraat om dan de Uitbreidingstraat te vervoegen, staat haaks op de aard van de wijk en creëert permanent een verhoogd veiligheidsrisico. Er moet in dialoog met De Lijn een ander traject (bv Posthofbrug, Singel, Uitbreidingstraat) vastgelegd worden.
Het fietstunneltje tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. De toegangshellingen worden open getrokken en minder steil gemaakt. Hier krijgen we dan ook een comfortabele aansluiting met het fietspad in Berchemstadionstraat en de Bikschotelaan, via het Prieel. Op deze manier wordt de wijk tussen de 2 sporen toegankelijker.
Integraal toegankelijke bushaltes zijn de norm. Dit zijn bushaltes die verhoogd zijn en met een hokje. Ook hier blijven we er extra aanleggen. De Fruithoflaan en de Roderveldlaan staan op de planning.
Het wegprofiel van de Filip Williotstraat zou best doorgetrokken worden naar de Kanunnik Peetersstraat. Door extra in te zetten op groen en fietsinfrastructuur in deze zone 30 straat willen we een beter en veiliger gebruik creëren.
We versmallen en verkleinen kruispunten in de woonwijken om het verkeer te vertragen, de veiligheid van de overstekende voetgangers te verbeteren en het creëren van groen. We willen op die manier overal plaatsen met bomen en groen creëren. We zorgen ervoor dat de bomen grote boomspiegels krijgen en aldus mooi en stevig kunnen uitgroeien.
Bij de aanleg van het openbaar domein wordt ook rekening gehouden met klimaatadaptatie. Daar waar mogelijk wordt het openbaar domein onthard. Er wordt zorg voor gedragen dat regenwater voldoende in de grond kan dringen.
Bij wegenwerken moet er afgestemd worden met de nutsmaatschappijen, de buurgemeenten en –districten en het Vlaams Gewest. We trachten de overlast voor de buurt te minimaliseren.

Milieu, leefbaarheid en groen
Leefbaarheid is een fundamentele nood van een district in verstedelijkt gebied. De N-VA wil waken over de algemene leefbaarheid van haar district. Dit vertaalt zich in het nemen van maatregelen ter reductie van geluid (zoals bijvoorbeeld geluidswallen, geluidsmaskerende maatregelen en het intekenen van geluidsarme zones bij de heraanleg van pleinen en parken) , het systematisch meer aanplanten van groen, kleine grijze zones vergroenen, waterbuffering voorzien, en in het algemeen structureel nadenken en ageren in het belang van het behoud en de toename van de leefbaarheid in een verstedelijkt district.
In dit opzicht ijvert de N-VA verder voor de integrale uitrol van haar geesteskind Park Brialmont. Dit goedgekeurd masterplan verenigt enerzijds de groene zones van Berchem intra muros tussen de Grotesteenweg, de Singel en het Station met anderzijds de groene zones van Brilschanspark en Polygoonstraat. Door de uitrol van Park Brialmont verworden de gefragmenteerde groene zones tot één centrale groene long voor heel Berchem met als rode draad natuur, ecologie en erfgoed (de Brialmontfortengordel).
In Park Brialmont is er plaats voor tuinen, spelen, sporten, natuureducatie in samenwerking met Natuurpunt en vertoeven op een aangename kwalitatieve manier.
Verschillende nieuwe zones worden kwalitatief aangelegd binnen Park Brialmont. De N-VA zet verder in op de heraanleg van de zone ‘ Wolvenberg bis’ waarbij zowel natuur, erfgoed, als het creëren van broodnodige open groen ruimte in Berchem centraal staat. Deze zone zorgt voor een totaal nieuw park in Berchem, extra groene ruimte voor Oud-Berchem. Deze zone voorziet een mix van spelen, natuureducatie, wateropvang, en open ruimte.
De N-VA zet ook verder in op de heraanleg van de ingang van Park Brialmont aan de kant van de Grotesteenweg – Koninklijkelaan. Deze site zal een duidelijke verwijzing vervatten naar het roemrijk verleden van de militaire fortengordel op die locatie en in het verlengde van de Koninklijkelaan. Het landschap wordt als het ware gesculpteerd naar voorbeeld van het militair complex en de kwaliteit van de verblijfszones wordt geoptimaliseerd: geluidsmaatregelen worden ook in deze zone genomen, een mooie ligzone en een verzorgde trappengang naar het water zorgen voor een verhoogde kwaliteit van het park.
De N-VA zet zich tenslotte ook in voor de verdere uitrol van het Masterplan Park Brialmont.
Naast de bovenstaande aan te leggen zones, wil de N-VA ook prioritair inzetten op andere zones binnen Park Brialmont zodat het stappenplan om uiteindelijk tot een volledige groen long te komen verder kan worden gerealiseerd.
Door het grote draagvlak gecreëerd in het district Berchem voor Park Brialmont en de voorstudies gedaan in opdracht van het district Berchem en de stad Antwerpen en mede door de inspanningen gedaan door de ontwerpers van OVERDERING en team intendant, werd recent beslist door de Vlaamse regering om 23 mio EUR te investeren in Berchem om een wallenpark van geluidswallen te installeren vanaf de Generaal Lemanstraat tot en met Zurenborg. Dit wallenpark betekent een geluidsreductie van 10 tot 15 decibel voor bewoners naast de Ring in die zone. De gevraagde geluidswerende maatregelen door de N-VA werden aldus toegekend en zullen een opstap betekenen naar een grotere overkapping voor Berchem. De eerste grote stap naar meer is genomen en wij zullen ijveren voor veel meer!
De N-VA zet in op de opmaak van een masterplan voor het Leeuwerikenpark. Dit is een groen buurtpark dat enerzijds een lokale functie heeft, maar anderzijds een mooie groene schakel kan worden tussen het Nachtegalenpark enerzijds en Park Brialmont anderzijds. De N-VA wenst de invulling van dit park uit te tekenen in volle samenwerking met de buurt. Deze groene zone dient in ere te worden hersteld, met inbegrip van een mooie nieuwe speeltuin en een mooie comfortabele padenstructuur, zonder de structuur van het bestaande buurtparkje te verliezen. Het behoud van de historische kastanjes naast de historische toegangsweg van de Hof Ter Schriecklaan naar de Stad, staat uiteraard buiten kijf.
De N-VA onderzoekt de wenselijkheid van een hondenloopzone in deze buurt.
De N-VA ziet in de toekomst ook een noodzakelijke groene versterking van de randen van Park Brialmont aan de kant van Oud-Berchem, naast het De Villegaspark, aan de Uitbreidingsstraat, waar nu Belgacom nog gevestigd is en waar eerder ook BPOST huisde. Deze site zou de rand van Park Brialmont kunnen markeren door een bebouwing met een mix van kantoren en wonen, maar vooral ook een toename van publiek groen met een groene verbinding naar Sint-Maria Gasthuis. De N-VA ijvert ook hier voor de fundamentele inbreiding van groen in Oud-Berchem, zodat ook het dichtbevolkte Oud-Berchem ontlucht wordt op structurele manier en er groene corridors komen naar Park Brialmont.
Verder gaande vanuit onze focus op de verbetering van de fundamentele leefbaarheid in Berchem staat de N-VA ook achter de plannen van de ontwerpers van het segment Zuid-Oost in het proces OVERDERING die een overkapping voorzien langs de Borsbeeksebrug tussen de wijk Zurenborg en de Rodekruislaan. Deze plannen zorgen voor een fundamentele geluidsreductie in verschillende buurten naast de Ring en creëren extra openbare vertoefruimten en extra groen.
Ook in de wijk Groenenhoek voorziet de N-VA de implementatie van meer structureel groen. In de wijk tussen de Spoorwegen is het ‘Vettig Tunneltje’ al lang een oud zeer. Niet alleen legt de N-VA dit tunneltje opnieuw voor u aan in samenwerking met Infrabel, de N-VA bezorgt u tevens groene uitlopers naar het Prieel waardoor heel de zone tussen het Tunneltje en Ter Nieuwerbrugge fundamenteel vergroend zal worden, met inbegrip van de leefomgeving rond het Binnenplein. Hierdoor zal het in deze buurt veel aangenamer wonen worden. Het Park het Prieel breidt als het ware uit tot in de woonbuurten.
De N-VA stimuleert algemeen de vergroening of vergroeningsprojecten in Berchem. De N-VA onderzoekt in welke straten stukken bestrating of bepaalde zones kunnen vervangen worden door groene bestrating.
De N-VA blijft fundamenteel inzetten op samentuinprojecten en tuinprojecten. Zo blijven we Posthof ondersteunen en inspireren om blijvend acties op poten te zetten ter vergroening van het district. Buurtmoestuinen, daktuinen, geveltuinen, groenslingers, mospanelen, … De N-VA onderstreept het belang van buurtgroen.
De N-VA zet verder in op tuinstraten en groene ontpitting in Berchem. De tuinstraten in de as Wasstraat- Woeringenstraat en Berthoutstraat, Sint-Lambertusstraat – De Brouwerstraat werden reeds opgestart door de N-VA. Tot wel 65% werd in deze straten vergroend. Samen met de buurt werd eerst van groene straten gedroomd om daarna een groene straat op maat uit te tekenen voor de buurt en mét de buurt. De N-VA zoekt volgende legislatuur nog minstens één site uit waar dit succesvolle project van de tuinstraten haar opvolger kan krijgen.
De N-VA gaat duurzaam om met groen. Wij tellen geen stammen, maar gaan voor kwalitatief groen dat duurzaam kan blijven groeien. Bomen moeten dusdanig geplaatst worden dat zij ook kans krijgen om te overleven, dus met voldoende vrije ondergrond en op de juiste plaatsen waar zij ook kunnen uitgroeien.
De N-VA gaat in eerste instantie voor meer structureel groen in Berchem. Daarnaast heeft de N-VA ook aandacht voor de verfraaiing van Berchems groen. Zo wordt bij elke heraanleg van een straat of site een groentoets ingelast, maar nadien – wanneer de werken zijn gedaan – last de N-VA een tweede groentoets in. Na een heraanleg komt een ruimte pas echt tot zijn recht en kan er nog vaak extra vergroend worden in tweede instantie.
De N-VA wenst de volgende jaren onder andere de volgende ruimten te vergroenen, te bebloemen en te verfraaien:
 • park De Veldekens
 • vergroening van de wijk tussen de Spoorwegen
 • bebloemen van de boomspiegels in de Gitschotellei, in samenwerking met de buurt.
 • vergroenen van de Boomgaardstraat
 • pleintje aan de Neptunusstraat
Daarnaast zal de N-VA een lijst opmaken van pleintjes en hoekjes waar extra groen kan bijgezet worden zonder grote heraanlegwerken, vb. groen aanplanten in boomkaders.
De N-VA ondersteunt burgers die zelf de straten willen vergroenen door in hun voortuin of op hun vensterbanken te vergroenen. Maar ook burgers die op het openbaar domein voor hun deur groen willen bijcreëren worden in hun opzet ondersteund waar mogelijk en opportuun. De N-VA onderzoekt op welke wijze zo’n ondersteuning zou kunnen uitgewerkt worden.
De vijver van de Brilschans wordt gemonitord naar waterniveau.
De goede samenwerking met Natuurpunt wordt verdergezet. Natuurpunt beheert het natuurgebied Wolvenberg en is een belangrijke partner in de uitrol van Park Brialmont. De dialoog met Natuurpunt wordt als zeer waardevol aanzien en dient onderhouden te worden. Samen kunnen we meer. De N-VA onderzoekt de mogelijkheden om een nieuwe parkhub te voorzien in Park Brialmont. Vanuit het oogpunt van natuur en natuureducatie zouden hier onder andere de rondleidingen door Park Brialmont kunnen starten. Samen met Natuurpunt wordt gekeken om de toegankelijkheid van Wolvenberg te vergroten. Samen met Natuurpunt wordt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen door park Brialmont uitgewerkt.
De goede samenwerking met de Vereniging van de Berchemse Volkstuinen wordt verdergezet. De Berchemse volkstuinders worden ondersteund in hun noden. De N-VA garandeert het behoud van het aantal volkstuinen in Berchem.
Projecten die de buurt vergroenen en die getrokken worden door buurtbewoners, worden financieel ondersteund via een subsidie. Op deze manier willen we buurtbewoners activeren om hun eigen leefomgeving in handen te nemen.
De N-VA stimuleert bedrijven om hun gevels van verticaal groen te voorzien.
Samen met Natuurpunt wordt bekeken waar er nog extra boomplantacties kunnen plaatsvinden.
De N-VA beseft dat de bevolkingsgroei in Berchem toeneemt de volgende jaren. Hiertoe dient de vinger aan de pols gehouden te worden wat betreft de toekomstige ontwikkelingen in Berchem, zeker gelet op het feit dat er nog slechts een paar laatste open sites zijn in Berchem. Een mix van functies is aangewezen. Op grote sites dient wonen gepaard te gaan met incorporaties van functies en met veel groen en open publieke ruimte die toegankelijk is voor de buurt. Ook parkeergelegenheid dient afdoende aanwezig. Een aantal sites moeten strikt in het oog gehouden worden op dat vlak, met name de site Carrefour, de site aan Agfa Gevaert, de wasserij Goossens, Bergheem en de parkeergarages naast de Kerk aan de Strijdhoflaan. Deze sites dienen prioritair bekeken te worden want hier liggen nog veel kansen voor de buurt.


Dierenwelzijn
De N-VA heeft oog voor het welzijn van dieren, zowel voor gezelschapsdieren als niet-gedomesticeerde dieren.
N-VA Berchem werkt samen met de stad om het bestaande meldpunt voor dierenzaken van de Antwerpse politie bekender te maken bij de Berchemnaar.
N-VA Berchem sensibiliseert samen met de stad de sterilisatie van huiskatten en werkt mee waar mogelijk is om het aantal zwerfkatten onder controle te houden.
Samen met Natuurpunt bekijken we of een sensibiliseringscampagne kunnen opbouwen rond de negatieve gevolgen van het uitzetten diersoorten (vb roodwangschildpadden) die de normale huishouding van onze vijvers verstoren.
De N-VA wil overlast door hondenpoep vermijden door te voorzien in voldoende en goed onderhouden hondenlosloopzones, uitlaatplaatsen en vuilnisbakken. Hondenlosloopzones worden voorzien van duidelijke en voldoende signalisatie. We bekijken of er nog nood is maar ook plaats voor extra hondlosloopzones.
We willen inzetten op het plaatsen van leuke, interessante speelelementen in de hondenloopzones. Dit zet burgers aan om sneller naar een hondlosloopzone te wandelen i.p.v. in hun nabije omgeving te blijven.
N-VA Berchem vraagt de stad om met GAS-boetes streng op te treden tegen onverantwoordelijke baasjes, zowel wat betreft de openbare hygiëne als bij verwaarlozing van het eigen dier. Tijdens controles vragen we om ook te checken of honden gechipt en geregistreerd zijn. Als dieren gechipt zijn, is het eenvoudiger om de eigenaar op te sporen, waardoor de dieren minder lang opgevangen hoeven te worden.
N-VA Berchem houdt van de heerlijke honing die onze bijen in Berchem produceren. Bijen zijn van zeer groot belang voor ons voedsel. We willen ons blijven inzetten om een als district een aantrekkelijke locatie te zijn voor bijen. Bijenhotels staan meer leeg dan dat ze bewoond zijn. Dit komt omdat er geen drachtplanten voorzien zijn in de omgeving. We trachten in samenwerking met buurtverenigingen in te zetten om het aanplanten van drachtplanten bij particulieren te stimuleren. Bij elke groen(her)aanleg bekijken we wat we specifiek kunnen aanplanten om de bijen hun habitat uit te breiden. 
Om onze Berchemse honing op lange termijn te kunnen blijven garanderen bestuderen we de verschillende mogelijkheden om te zorgen dat er steeds voldoende imkers zijn die elk een beperkt aantal bijenkorven onder hun hoede te nemen.
We onderzoeken of er een platform kan ontwikkeld worden om hondeneigenaars in contact te brengen met Berchemnaren die door omstandigheden zelf geen dieren bezitten, maar wel de tijd en zin hebben om honden uit te laten. Dergelijke projecten verstevigen tevens ons sociaal weefsel.

Structureel werken aan en voor de toekomst
De N-VA wil structureel inzetten op de toekomst. Het Berchems weefsel dient klaargestoomd te worden voor de toekomst en dit met respect voor tradities en met kennis van zaken i.v.m. hetgeen in elke wijk leeft. Het bestuur moet aangepast blijven aan de realiteit van het Berchems weefsel. Bestuurlijke acties mogen hun doel niet missen.
Dit N-VA bestuur realiseerde reeds een levendigheidsstudie waarbij werd onderzocht wat er leeft in elke wijk, over welke ontwikkelingen mensen zich zorgen maken, wat mensen in Berchem houdt, wat hen doet vertrekken …
De N-VA wil een denktank en taskforce oprichten die bestaat uit professionelen en burgers met als doel als adviesraad op regelmatige basis het beleid af te toetsen aan de noden voor de (verre) toekomst. De N-VA wil structurele maatregelen nemen die op een aangepaste manier inspelen op de bezorgdheden en problematieken die leven of die kunnen ontstaan. Het is nuttig hier vinger aan de pols te houden.

Berchem is een bruisend district

Door het organiseren van feestelijkheden en omdat mensen zich verenigen:
Feestelijkheden en lokale evenementenzorgen voor verbondenheid en gemeenschapsvorming. Ze connecteren mensen met elkaar, ze zorgen ervoor dat burgers elkaar in prettige omstandigheden leren kennen en dat het sociale weefsel in Berchem sterk en onderhouden blijft.
We hechten een groot belang aan gemeenschapsvorming. Daarom ondersteunen we verschillende initiatieven van verenigingen en (bewoners)groepen, zoals onder andere lokale evenementen, wijkfeesten, straatfeesten, speelstraten, wielerkoersen, sportmanifestaties, en gemeenschapsvormende projecten,…Het zijn deze initiatieven die het contact, de verstandhouding en de verbroedering tussen bewoners bevorderen en bijdragen tot de sociale cohesie van ons district.
Het district heeft tot taak een omgeving te creëren waar allerhande verenigingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt onder andere door projectsubsidies te voorzien, maar evengoed door deze verenigingen te adviseren en samen te zoeken naar oplossingen voor bepaalde vraagstukken.
Nieuwe initiaitieven met een belangrijke positieve impact voor Berchem willen we tijd geven en ondersteunen om op lange termijn iets op te bouwen. We willen deze nieuwe initiatieven aanmoedigen door extra ondersteuning, mits duidelijke afspraken over termijn, parameters en evaluatie.
Jaarlijks wordt een forum van wijkverenigingen georganiseerd, een evenement waar wijkverenigingen elkaar districtsbreed kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, vorming kunnen krijgen en elkaar op een gezellige manier kunnen leren kennen. Dergelijke evenementen kunnen een katalysator zijn voor verschillende nieuwe initiatieven.
11 juli, de Vlaamse feestdag is het feest waarop de Vlaamse identiteit eens extra in de verf gezet mag worden. We moeten de uitdaging aangaan om alle inwoners van Berchem, oud en jong, van diverse afkomst, te betrekken bij de 11 juli-viering: wij zijn immers allemaal Vlaming.
Bar Brilschans werd in het leven geroepen door dit N-VA bestuur en is gebleken een succes te zijn dat alle Berchemnaren aanspreekt en verenigt op de site van Park Brialmont, in het groene hart van Berchem. Dit evenement is voor N-VA Berchem hét zomerfeest van het jaar en zorgt voor een grote verbondenheid binnen een warm Berchem.
Voor N-VA Berchem is de Sinterklaasstoet een belangrijke traditie die moet verder gezet worden. Het lokt heel wat mensen naar de winkelstraten van Berchem. Samen met de organisator monitoren we jaarlijkse deze stoet en zorgen ervoor dat deze traditie in ere blijft.
N-VA Berchem vindt de Nieuwjaarsreceptie een belangrijk verbindend evenement dat telkens in een andere wijk van Berchem moet plaatsvinden. De verschillende cultuurverenigingen worden uitgenodigd om zich te komen voorstellen. Zo brengen we cultuur ook dichter bij de burger. Zij zorgen tegelijkertijd voor een uitgebreid aanbod aan drank en hapjes.
N-VA Berchem vindt kerstverlichting in ons district belangrijk. De lichtjes brengen sfeer en gezelligheid tijdens de donkere winterdagen. We bekijken of we geen lichtjeswedstrijd kunnen organiseren waardoor we ook in de andere straten wat extra kerstsfeer kunnen brengen. De lampjes branden nu ook overdag en het effect is nauwelijks zichtbaar. We willen de kerstverlichting enkel nog laten branden tussen 5 uur en 10 uur in de ochtend en tussen 16u en 22u in de avond. Hierdoor houden we ook rekening met het milieu.
We onderzoeken of er draagvlak is om een eigen Berchemse feestdag te organiseren.

Door het vieren van huwelijken, jubilarissen en nieuwe inwoners
De N-VA is bereid burgerlijke huwelijken te personaliseren op vraag van koppels, uiteraard binnen de wettelijke toegelaten marges en de mogelijkheden die praktisch haalbaar zijn binnen de Stad Antwerpen.
Voor de N-VA moet het mogelijk zijn dat koppels de schepen voor wie ze willen trouwen, kunnen aanvragen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de betrokken districtsschepen en in onderling overleg kan dit worden toegestaan.
De N-VA maakte reeds werk van een meer up-to-date aankleding van de raadszaal en de ceremonieruimte. Op langere termijn lijkt het aangewezen dat er weer een echte trouwzaal komt waarin volwaardige trouwfoto’s genomen kunnen worden en die de luister geeft aan een trouw zoals het hoort. De N-VA wenst deze trouwzaal te zien in een mooi traditioneel pand, zoals bijvoorbeeld het Oude Vredegerecht aan de Grotesteenweg te Berchem. N-VA zal deze locatie voorstellen aan de Stad en deze prioritair laten onderzoeken.
Vier maal per jaar worden de jubilarissen gevierd en de nieuwe inwoners ontvangen. De N-VA monitort deze ceremonies zodat deze steeds up-to-date blijven, met respect voor de tradities van eenieder. Ook voor deze ontvangsten hoort een meer aangepaste ceremoniële ruimte gezocht te worden.
Op korte termijn zal het door de N-VA nieuw aangelegde kunstenplein voor het districtshuis reeds een mooi decor bieden voor trouwers op zonnige dagen, doch trouwevents kunnen hier momenteel niet doorgaan. In een nieuw gebouw kan de privébuitenruimte wel gebruikt worden voor feestelijkheden.

Door ruimte te geven aan onze jongeren
De jeugdraad van Berchem functioneert goed en laat op tijd en stond haar stem horen. De N-VA waardeert de inzet van deze raad, de leden en ook de adviezen die zij aan het bestuur geeft. De jeugdraad maakt op deze manier gebruik van haar mogelijkheid tot inspraak in het bestuur.
De N-VA blijft pleiten om zowel georganiseerde als niet-georganiseerde leden in de jeugdraad te behouden.
De N-VA blijft de jeugdverenigingen ondersteunen. Subsidies voor infrastructuur en werking blijven noodzakelijk.
De lokalen van de jeugdverenigingen op de site van Masterplan Het Rooi aan de Roderveldlaan blijven op die locatie gevrijwaard ook na de werken aan het stadion van Koninklijke Berchem Sport. De continuïteit van de werking van de jeugdverenigingen blijft gewaarborgd ook tijdens de werken aan het stadion.
Het blijft een bezorgdheid van de N-VA om ook jongeren die niet tot een jeugdvereniging behoren te betrekken bij het bestuur. Activiteiten zoals onder andere ‘bokes in de zaal’ en de tienerprojecten geven ons een inkijk in de leefwereld van jongeren en geeft hen een mogelijkheid om hun stem te laten horen.
De N-VA houdt van actieve jongeren. Jongeren zijn de motor van onze toekomst. De projectsubsidies die eigen initiatief van jongeren financieel ondersteunt, blijven behouden en worden zo mogelijk uitgebreid.
Het jaarlijkse JAM (Jongerenartiestenmuseum) is een jaarlijks event dat kinderen en tieners verenigt met kunst en cultuur. De grondige diepgaande voortrajecten leiden tot mooie vernissages, zijn zeer leerrijk voor de verschillende deelnemers en bieden kansen en nieuwe ervaringen voor alle deelnemende jeugd.
In het algemeen pleit de N-VA voor voldoende ruimte voor jeugd. In alle projecten zal de N-VA een jeugdtoets doorvoeren. De jeugdwerkingen van de verschillende Berchemse verenigingen worden bevraagd naar hun noden en hierop wordt ingespeeld.
De N-VA pleit voor een nieuwe fuifzaal aan Berchem Station.
Het A-kaart aanbod in Berchem is kwalitatief en performant. Vele kinderen vinden kwalitatieve opvang in Berchem tijdens de vakantiemaanden. Dit aanbod met inschrijvingen speelt in op een nood in Berchem.
Anderzijds zet de N-VA ook in het behoud van het open aanbod, waarbij kinderen op vaste momenten vrij kunnen komen spelen onder leiding van monitoren. Deze mix van onder andere ‘Agoramora’ – speelpleinen en het open aanbod gedurende de zomer wordt verdergezet.
De samenwerking met het Cultuurcentrum Berchem om kinderen reeds op jonge leeftijd in contact te brengen met cultuur wordt verdergezet.
Om onze jeugd te bereiken spelen we in op actuele trends en trachten we steeds up-to-date te blijven, zoals onder andere de urbanstyle …
Kennis leidt tot respect. Jongeren worden gestimuleerd om hun eigen buurt te leren kennen:
 • Het ontwikkelde belevingspakket ( de ‘Briamont Spelen’) waarmee jongeren Park Brialmont kunnen ontdekken, wordt ruim gepromoot. Verenigingen kunnen dit uitlenen en scholen worden aangemoedigd om dit met hun jongeren te ontdekken
 • Jongeren, scholen en verenigingen worden aangemoedigd de erfgoedwandelingen binnen Berchem te doen.
Een rally door Berchem wordt georganiseerd in samenwerking met de Heemkundige Kring opdat onze jongeren hun leefomgeving op een diepere manier leren kennen.
Er wordt verder ingezet op de modernisering en de uitbreiding van het speelaanbod in het district. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan speeltuinen die ook deels of geheel voorzien zijn voor kinderen met een functiebeperking. Kinderen met of zonder beperking worden zoveel mogelijk aangemoedigd om samen te spelen.
We leggen onder andere de volgende speeltuinen aan:
 • Leeuwerikenpark
 • Florent Cootmansplein
 • Rodekruislaan
 • Potvlietlaan
 • Wolvenberg bis
 • Strijdhoflaan
We zoeken nog meer mogelijkheden om jong en oud samen te brengen. Kruisbestuiving tussen jong en oud kan zeer leerrijk zijn voor de jeugd en veel warmte brengen bij ouderen. We willen dit onder andere doen door:
 • een buurtspeeltuin te voorzien aan dienstencentrum RUYTENBURG
 • door een traject uit te stippelen dat scholen doet samenwerken met zorgcentra
 • door links te stimuleren tussen jeugdverenigingen en ouderen/zorgcentra
Streetart is een mooie kunstvorm die internationaal hoog staat aangeschreven en die veel jongeren aanspreekt. In Berchem bevindt zich dé streetart scene van Europa. Het gebied van de GAS-site is één groot streetart paradijs. De N-VA claimt deze site voor Berchem en zet zich verder in voor het behoud van deze scene in Berchem en de verdere ontwikkeling ervan in samenwerking met verschillende partners. De locatie van deze scene naast het architecturale Zurenborg biedt vele voordelen en toekomstmogelijkheden.
We pleiten voor een binnenspeeltuin in Berchem.
We onderzoeken of we in samenwerking met partners een systeem kunnen opzetten van huiswerkbegeleiding waarbij Berchemnaren zich kunnen opgeven om kinderen/schoolgaande jeugd te helpen met hun huiswerk.

Door iedereen te laten sporten
Het is de ambitie van de N-VA om zoveel mogelijk Berchemnaren aan het sporten te houden en te krijgen. Het aantal sportievelingen neemt nog steeds toe, dus de vinger moet beleidsmatig aan de pols gehouden worden. De N-VA wil zowel competitieve als recreatieve sporters het juiste kader bieden om aan sport te kunnen doen.
Daartoe is de sportraad een belangrijk adviesorgaan. Overleg op zeer regelmatige basis tussen de bevoegde schepen van het district, de sportraad, de sportantenne en de sportdienst is noodzakelijk om goede beleidsmaatregelen te kunnen nemen.
De N-VA wenst de sportraad te ondersteunen in een brede bevraging van de clubs om zo al hun lokale noden op de radar te krijgen en aldus het beleid hierop te kunnen afstemmen.
Het Masterplan het Rooi wordt verder uitgerold. Ondertussen kwam er een nieuw clubgebouw voor tennis bij, kwamen er duidelijke toegangen, extra fietsstallingen, een tweede sporthal, verlichting aan de atletiekpiste en basketbalvelden. De N-VA zet zich nu vooral in voor de verdere finalisatie van het Masterplan het Rooi waarbij een focus dient gelegd op de aanleg van de duveltjesvelden door de afbraak van de sta-tribunes, de realisatie van een nieuwe statribune voor Koninklijke Berchem Sport, een nieuw gebouw voor de jeugd van Koninklijke Berchem Sport ( met kleedkamers, cafetaria en berging) en de bouw van een clublokaal voor buitensporters.
De N-VA start een traject op met de club van KBS en de supporters om samen acties te formuleren opdat de traditie en de ziel van de club bewaard blijft bij de aanleg van de nieuwe site.
De N-VA wenst een skatesite aan te leggen in Berchem.
De N-VA wenst een nieuwe calastenicssite aan te leggen in Berchem.
De looproutes in Berchem kunnen uitgebreid worden. Door de ontwikkelingen langs de Ring (o.a. Park Brialmont) kunnen nieuwe routes opgenomen worden en bestaande routes uitgebreid worden.
De ‘start-to’cursussen zijn succesvol. Deze worden verdergezet. Er wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden.
Het budget voor de scholensportdag in Berchem wordt verhoogd. Dit event brengt veel kinderen in contact met sport en Berchemse sportclubs en verdient een verdere ondersteuning.
De laureatenviering is dé bekroning van de sportieve prestaties van Berchemse sporters. De N-VA wenst deze viering een bijkomend elan te geven.
In 2023 is de Berchemse Sportraad 50 jaar actief en bestaat de sportsite het Rooi 50 jaar. Deze gebeurtenissen moeten met de nodige luister in het licht gezet worden.
De N-VA is ervan op de hoogte dat een aantal Berchemse sportclubs niet voldoende infrastructuur vinden in Berchem om te sporten, ondanks de extra sportruimte die reeds werd gecreëerd. De N-VA zoekt achter concrete mogelijkheden om meer ruimte voor sporten te creëren, zoals onder andere samengebruik van ruimten in eigendom van andere instanties of het bijbouwen van ruimten in nieuwe ontwikkelingen. N-VA Berchem zal deze nood blijvend op tafel leggen, doch is niet bevoegd voor de eindbeslissingen.
De N-VA ziet wel heil in een stadsbrede tool waarbij sportaccommodatie gezocht kan worden. De N-VA zal dit voorleggen aan de Stad.
De werkingsmiddelen voor de lokale sportclubs worden gedecentraliseerd. We maken een nieuw reglement op met als doel onze sportclubs zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in hun werking. We ijveren ervoor dat geen enkele club moet inleveren aan werkingsmiddelen.
We stimuleren samenwerking tussen sportclubs, bijvoorbeeld voor de organisatie van gemeenschappelijke kennismakingsdagen ( in samenwerking met de Sportdienst): zoveel mogelijk mensen laten proeven van verschillende sporten om een goede keuze te kunnen maken, o.a. via een sport-na-school-pas.
In het publiek domein worden sporttuigen en fitnesstoestellen verspreid zodat zowel recreatieve wandelaars als actieve sporters ze kunnen gebruiken, ongeacht hun leeftijd of fysieke fitheid.
Ook mensen met een beperking moeten alle kansen krijgen om te kunnen sporten. We ondersteunen en stimuleren de specifieke G-sportinitiatieven. We hebben aandacht voor een degelijk sportaanbod voor personen met een beperking.
We onderzoeken , in samenwerking met de sportdienst, de mogelijkheden voor ‘urban sports’- voorzieningen in Berchem.

Door een gevarieerd cultuuraanbod
N-VA Berchem wil cultuur sterk promoten in samenwerking met de vernieuwde cultuurraad en de vzw Lokaal Cultuurbeleid. Er moet voor elk wat wils zijn. Er moet plaats zijn voor verschillende vormen van cultuur. Zowel hedendaagse Vlaamse cultuur, maar ook cultuur met een internationale toets moeten gestimuleerd worden.
De N-VA wil verder werk maken van het brengen van cultuur tot in de scholen. Het principe “jong geleerd is oud gedaan” werkt hier ook. Zeker voor families waarvoor cultuur de grote onbekende is, kan cultuur op school de eerste kennismaking betekenen.
De N-VA maakt budget vrij voor cultuurshockcheques wanneer blijkt dat ze een positief effect hebben om scholieren ouder dan 15 jaar meer te betrekken bij het cultureel leven. (Voor maar 5 euro koopt men op het secretariaat van de school een boekje met drie cultuurcheques die de scholieren dan kunnen inruilen bij alle Antwerpse cultuurhuizen. Concert, film, klassieke muziek, theater, expo ...)
Door een samenwerking tussen de bibliotheek, scholen en woonzorgcentra trachten we kinderen te koppelen aan enthousiaste mindermobiele woonzorgcentra-bewoners om hun liefde voor het lezen over te brengen op kinderen zowel door het zelf voorlezen als door het voorgelezen worden. Tegelijkertijd maken kinderen kennis met de bewoners van een woonzorgcentrum wat zeer leerrijk kan zijn.
Naar analogie met het openstellen van de sportaccommodaties van scholen voor verenigingen in de buurt onderzoekt N-VA Berchem of we niets gelijkaardigs kunnen organiseren voor culturele verenigingen. Zo zorgen we voor een win-win situatie. We brengen cultuur op een andere manier tot in de school en de culturele verenigingen vinden sneller een vergaderlokaal of repetitieruimte.
In samenwerking met de Warande (Turnhout) en de andere culturele centra van de stad trachten we op een budgetvriendelijke wijze culturele activiteiten via livestream te brengen tot bij de minder-mobiele Berchemnaar in de woon- en zorgcentra. Op lange termijn bekijken we of we cultuur tot in de huiskamer kunnen brengen.
Om de avondvoorstellingen ook toegankelijk te maken voor senioren en personen met een handicap mobiliseren we vrijwilligers om hen naar het CC Berchem te brengen en voor veilig vervoer naar huis te zorgen.
Lokale verenigingen die trachten cultuur tot bij de Berchemnaar te brengen en die voor een toegankelijk programma zorgen, moeten ondersteund worden.
N-VA Berchem onderzoekt nieuwe manieren om ook de Berchemnaar Extra Muros tot in het CC Berchem te krijgen.
Het publieke domein kan meer gebruikt worden om kunst en cultuur bij de burger te brengen. Cultuur pop-ups zijn tegelijkertijd een oplossing voor de leegstand in winkelstraten. Het verder aankleden van nutskasten, een mooie streetart-werk in het straatbeeld, het draagt allemaal bij tot een aangenamere leefomgeving. Bij de heraanleg van straten zorgen we voor de reflex om erbij stil te staan welke ingreep we op kunst-cultuurvlak kunnen toepassen. 
N-VA Berchem vindt dat we niet enkel voor nieuwe cultuur- en kunstwerken moet pleiten. We moeten er in eerste instantie voor zorgen dat de bestaande kunstwerken goed onderhouden worden en voldoende zichtbaarheid krijgen. Op bepaalde plaatsen kunnen de werken ook uitgelicht worden volgens het lichtplan.
Voor de N-VA maakt erfgoed een belangrijk deel uit van onze cultuur en tradities. Samen met de heemkundige kring proberen we door het gebruik van nieuwe media ook jongeren en kinderen warm te maken voor ons Berchems erfgoed. Dit kan best in samenwerking met de scholen.
De N-VA vindt het belangrijk dat nieuwe bewoners op een leuke manier op de hoogte gebracht worden van onze culturele activiteiten. We bekijken of het budgettair haalbaar is om gratis tickets te geven als incentive om nieuwkomers toch minstens één keer met het CC Berchem kennis te laten maken.

Door actieve senioren
In Berchem wonen veel senioren. Alle senioren moeten ondersteund worden.
Senioren zijn verenigd in de seniorenraad. De N-VA heeft veel respect voor deze raad en de input en adviezen ervan. De seniorenraad is een belangrijke partner van het district als spreekbuis voor vragen en verzuchtingen. Het beleid werkt met de raad samen en toetst het het beleid bij hen af. De senioren in het district worden geïnformeerd over het bestaan van de raad en hoe ze in contact kunnen treden. Het memorandum dat de seniorenraad in de commissie van maart 2018 gaf aan de districtsraad wordt in acht gehouden.
De N-VA pleit voor behoud van het budget en ondersteuning van het beleidsdomein senioren. Ook de gevulde activiteitenkalender die georganiseerd wordt voor senioren in het district Berchem, blijft behouden, zowel op het vlak van cultuur, als natuurwandelingen, als feestelijkheden, de seniorensportdag …
De N-VA heeft oog voor de nood aan digitalisering van onze ouderen , onder andere in de strijd tegen vereenzaming. Daarom dienen de ICT-lessen en monitoren in Berchem ondersteund te blijven. Senioren moeten ook onderricht kunnen krijgen in nieuwe trends, zoals werken met smartphones, apps, sociale media ...
De N-VA wil de mix tussen oud en jong bevorderen, beide leeftijdsgroepen hebben elkaar nodig. Zo wil de N-VA een nieuwe speeltuin aanleggen aan woonzorgcentrum Ruytenburg, zodat oud en jong zich op deze plek kunnen mengen. De N-VA wil een programma op poten zetten waarbij scholen en woonzorgcentra/dienstencentra intensiever zullen samenwerken.
De N-VA blijft de mantelzorgers ondersteunen.
Bij alle projecten openbaar domein wordt een seniorentoets ingebouwd. Zijn alle infrastructurele ingrepen seniorvriendelijk en is de toegankelijkheid gewaarborgd?
We blijven inzetten op het betrekken van senioren van andere origines.
We pleiten voor de uitrol van een seniorentelefoon. Dit geeft onze Berchemse senioren de mogelijkheid om rechtstreeks geholpen te worden zonder de afstand naar het districtshuis te moeten afleggen.
Senioren worden actief betrokken als vrijwilliger in hun buurt om andere buurtbewoners te helpen of om ondersteuning te bieden bij activiteiten, toezicht te houden bij scholen, als huiswerkbegeleider of nog als contactpunt voor de stadsmariniers.
Senioren geven de Berchemse cultuur en geschiedenis door aan de jeugd. Zo wordt het levensverhaal van senioren vastgelegd in wijkverhalen of – muziek. Dit kan georganiseerd worden in scholen, bibliotheken, cultuurhuizen of districtshuizen als een activiteit van de seniorenraad die hiervoor een projectsubsidie kan aanvragen bij het district.
Eenzaamheid bij senioren wordt bestreden door activiteiten door of met het district, in samenwerking met verschillende lokale verenigingen of actoren. Buren worden aangespoord om tekenen van vereenzaming te melden aan wijkwerkers en stadsmariniers.

Berchem is een verantwoordelijk district

De voorbije bestuursperiode is er een sterk ingezet op de districten. Er is beslist dat wij als district meer bevoegdheden, meer middelen en dus meer slagkracht zullen krijgen. De decentralisatieprocedure die werd opgestart, zal nu ten volle worden uitgerold.
Het district Berchem wordt steeds meer onderdeel van de Stad Antwerpen. Een district – als laagste bestuursniveau én eerste aanspreekpunt voor de Berchemnaar – krijgt de nodige middelen om de lokale noden te kunnen ledigen en de belangen van onze Berchemnaren ten volle te behartigen.
Een N-VA-bestuur bestuurt efficiënt en daadkrachtig. Grote beslissingen moeten inderdaad grondig overwogen en bestudeerd worden. Dit kan wat tijd vergen, maar daarna horen er beslissingen te vallen in het voordeel van de gemeenschap. Eeuwig twijfelen brengt Berchem niet verder. Stilstand is achteruitgang.
Een N-VA bestuur neemt bij voorkeur beslissingen na de burger te horen of met hem in dialoog te gaan. Daarom heeft de N-VA het inspraaktraject reeds verduidelijkt en verdiept. Er worden reeds verschillende initiatieven genomen ter uitdieping van de inspraak. De inspraaktrajecten werden informeler en meer toegankelijk gemaakt en op maat van de verschillende doelgroepen. De N-VA wil verder deze weg inslaan door Berchemnaren op meerdere momenten en via verschillende kanalen de kans te geven om hun stem en ideeën te laten horen. Zo wil de N-VA onder andere nog verder of meer inzetten op witte blad-bevragingen, state of the art- communicatie, aftermovies na de raad of colleges, ‘broed’-momenten waarbij district en Berchemnaar samen nadenken over problematieken of bezorgdheden, wijkapero’s, ontbijttafels,…
Een N-VA bestuur informeert en betrekt alle Berchemnaren. Naast een inzet op digitalisering, snelle en efficiënte communicatie via sociale media, zet de N-VA ook in op infobrieven en aangepaste schriftelijke communicatie voor onze senioren en aangepaste communicatie via aangepaste kanalen voor doelgroepen.
Adviesraden worden begeleid om op een ernstige manier bruikbare adviezen uit te brengen. Ze worden ondersteund om kwalitatief sterke adviezen te formuleren. Het district engageert zich om met deze adviezen aan de slag te gaan en uitgebreid in dialoog te gaan.
De N-VA is een partij die vooruitgang en verbetering nastreeft. Dit houdt in dat de eindbeslissing en afweging van de meeste beslissingen wel bij het bestuur blijft. Zo niet dreigt een algehele stilstand in Berchem en een – voor dringende beslissingen – veel te lange procedure.
De N-VA bestuurt in alle transparantie: De Berchemnaar kan alle agenda’s, notulen en nota’s van de districtsraad en de raadscommissie via internet raadplegen. Alle bestuurlijke documenten kunnen ingekeken worden.
De website van het district wordt nauwgezet opgevolgd en iedereen kan hier de meest recente en alle nodige informatie op vinden.
Elke vraag verdient een antwoord. Een N-VA bestuur tracht elke beslissing zo goed mogelijk te motiveren en elke vraag zo goed en onderbouwd mogelijk te beantwoorden binnen een redelijke termijn.
Bewoners kunnen ten allen tijde problemen signaleren. Ze worden nauwgezet op de hoogte gehouden van de evolutie in het dossier.
Het N-VA districtsbestuur verwacht eenzelfde transparantie en duidelijkheid van de stad. Een N-VA bestuur stelt op regelmatige basis adviezen op gericht aan de stad in materies waarover zij niet bevoegd is, maar die wel het Berchemse grondgebied aangaan. Op die manier houden wij Berchemse zaken op de agenda van het stadscollege en houden wij de vinger aan de pols in bovenlokale Berchemse dossiers.
De N-VA staat voor een absolute klantvriendelijkheid aan de Berchemse loketten. De openingsuren werden reeds uitgebreid en verschillende documenten kunnen nu reeds digitaal aangevraagd worden. Mochten de Berchemse loketten van de burgerlijke stand verhuizen buiten Berchem, ijvert de N-VA voor het aanhouden van hetzelfde niveau van klantvriendelijke dienstverlening, met name voor een nieuwe Berchemse hub voor burgerlijke stand samen met een uitgebreid aanbod aan digitale dienstverlening.
Begrotingen worden als een goede huisvader gemaakt en zijn bijgevolg steeds in evenwicht.
De N-VA zorgt voor een goede verhouding tussen investeringen en exploitatie-uitgaven. Het is belangrijk dat de investeringsgraad in Berchem hoog blijft, zoals de afgelopen jaren, zodat het openbaar domein en de leefkwaliteit in Berchem gegarandeerd blijft.