Bestuursakkoord 2013-2018

Elke legislatuur start met een een stevig bestuursakkoord. Dit is de basis van wat komen gaat. Samen met het college hebben we hier onze ideëen en een beleid uitgestippeld. Nu moet het nog gerealiseerd worden. Graag citeer ik dan ook uit ons bestuursakkoord de inleiding en het hoofdstuk van openbaar domein, verkeersveiligheid en mobiliteit.


N-va fractie 2013 

Maatwerk voor een warm district met vele gezichten

Bestuursakkoord district Berchem 2013 – 2018 (AKKOORD N-VA, OPEN VLD EN CD&V)

Inleiding

Berchem is een groot district met totaal verschillende wijken. Deze wijken hebben elk hun eigen gezicht met eigen troeven en uitdagingen.

Het nieuwe bestuur wil van Berchem niet alleen een goed bestuurd geheel maken, maar ook een warm district dat fier is op zijn vele gezichten.

Daarom wil het bestuur van N-VA, Open Vld en CD&V in permanente dialoog met de inwoners van Berchem maatwerk leveren, zodat elke wijk, elke gemeenschap en elke vereniging ten volle tot hun recht komen.

Daarnaast zal het bestuur ernaar streven om een dialoog aan te knopen over de grenzen van het district heen. Samenwerken met de stad, de aangrenzende districten en de aangrenzende gemeenten, om een omvattend en gezamenlijk beleid uit te stippelen. Want heel wat uitdagingen – denk maar aan mobiliteit - stoppen niet aan de grenzen van ons district.


wijkbezoek Fruithoflaan
Het bestuur wil ook niet blind zijn voor samenlevingsproblemen die zich voordoen in Berchem, maar waarover zij in strikte zin geen bevoegdheid heeft. Het bestuur reikt in de mate van het mogelijke zelf oplossingen aan, wil doorgeefluik zijn of ijvert bij andere instanties om de problemen blijvend op de agenda te zetten.

Het bestuur wil samen met de Berchemnaar hard werken aan een Berchem waar Wonen, Werken en Winkelen, sporten en ontspannen voor alle bewoners, van jong tot oud, plezant en aangenaam is. En dit als deel van een prachtige stad die luistert naar de noden van haar districten.

een warm district samen met (l naar r)
Johan, Rob, Fons, Patrick en mezelf
In dit akkoord starten we vanuit de kapstok ‘een district dat werkt, voor u’, waarbij we inzoomen op goed bestuur, activering en armoedebestrijding, veiligheid, economie en burgerlijke stand. Vervolgens ‘een district waar het aangenaam wonen is’, waar we naast het milieu focussen op groen en parken, dierenwelzijn, openbaar domein en mobiliteit. Tot slot willen we ‘Een warm district dat verenigt’ zijn. In dit hoofdstuk doorlopen we onze visie op cultuur, feestelijkheden, senioren, jeugd en sport.


Openbaar domein, mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit en verkeersveiligheid
We vertrekken vanuit het principe van de comodaliteit van vervoersmiddelen: het aangepaste vervoersmiddel kiezen in functie van een bepaalde verplaatsing waarbij we de sterktes van de verschillende vervoermiddelen uitspelen en ze beter combineren. We streven naar een evenwichtige mix tussen de verschillende vervoersmiddelen: alle vervoersmiddelen mogen naast elkaar bestaan, maar in functie van een bepaalde verplaatsing verkiezen we bepaalde vervoerswijzen, en stimuleren die dan ook. De hoeksteen van het mobiliteitsbeleid wordt gevormd door een slim, kwaliteitsvol en veilig wegennetwerk. We zetten in op een vlotte doorstroming en optimalisering van de bestaande doorstroming:

• door actualisering van de bestaande wijkcirculatieplannen
• door een betere informatieverstrekking
• door het beperken van knippen, knijpen en versmallen van wegen, kruispunten en pleinen
• door in de mate van het mogelijke de wegenwerken in één wijk niet te laten samenvallen dan wel te coördineren
• door het beperken van het zoekverkeer door een transparante en logische straatbenaming. Denk maar aan de vierdelige Uitbreidingstraat…

Het bestuur zet in op een realistisch parkeerbeleid, waarbij we het aantal parkeerplaatsen behouden en in de mate van het mogelijke – gelet op de schaarse ruimte – vermeerderen. We spitsen onze zoektocht toe op het gebruik van bestaande parkings, die we trachten aan te bieden aan buurtbewoners (avond- en weekendparking). Een win-win- samenwerking tussen privé-organisaties en district is daarbij absoluut noodzakelijk. Denkpistes gaan uit naar de parking van het Mariagasthuis (OCMW), de parking van het postkantoor aan de Uitbreidingstraat, de parking van het Atheneum, de parking van de kantoren in de
Berchemstadionstaat, ALM, supermarkten, …..

Daarnaast schenken we opnieuw aandacht aan de fiets. Dit doen we door het huidige fietscirculatieplan te actualiseren. We voorzien dan ook voldoende fietsparkeerplaatsen. We zetten maximaal in op verkeersveiligheid van én naar school door een veilig schoolrouteplan. We voorzien voldoende creatieve oplossingen voor het afzetten en ophalen van kinderen in de nabijheid van scholen. Dit doen we hoofdzakelijk om de voor- en naschoolse parkeerproblematiek aan de Berchemse scholen op te lossen.

We zetten in op het systeem van autodelen en Velo in Berchem, ook buiten de Ring. Om ‘Wonen-Werken-Winkelen’ in Berchem centraal te stellen gebruiken we Berchem Station in de toekomst als hefboom. Het Berchems districtsbestuur ijvert ervoor een gedeeltelijke overkapping te voorzien van de Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem Station en het kantorencomplex Post X. Een dergelijk project kan alleen maar mogelijk worden op lange termijn nadat eerst de mobiliteitsknoop rond Antwerpen wordt aangepakt door de bevoegde instanties. Het bestuur wenst deze nieuw te creëren site te gebruiken om de verbinding te maken tussen Berchem Intra Muros en Berchem Extra Muros. Het districtsbestuur Berchem ziet de overkapping in de eerste plaats als een stedenbouwkundig project dat Berchem kan versterken in zijn woon- en winkelfunctie en als kantoordistrict. Het bestuur zal er op toezien dat door een gezonde afweging tussen voormelde functies en de verbindende groenzones de leefbaarheid en het milieu op en rond de Ring verbetert. Het Berchems districtsbestuur zal dit dossier bij de stad en het Vlaams gewest verdedigen en vraagt een objectieve maatschappelijke kosten-batenanalyse om te bepalen welke overkappingen over de Antwerpse Ring prioritair zijn.

Openbaar domein

Inzake de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein zal prioriteit worden gegeven aan die straten die een dringende herstelling nodig hebben. De veiligheid van de gebruikers staat hierbij bovenaan. Noodzakelijke rioleringswerken, ernstige wegverzakkingen, verouderde tram- of businfrastructuur, precaire en onveilige verkeerssituaties verdienen onze eerste aandacht. 

Daarnaast krijgen die projecten aandacht waarbij een optimalisering van het budget mogelijk is, met name waar we als district gebruik kunnen maken van gecombineerde financieringen met andere overheden, nutsbedrijven en PPS-formules. De financiële last voor het district moet zo beperkt mogelijk blijven, zodat het district binnen zijn budget zijn infrastructuurwerken kan optimaliseren op duurzame wijze. We pakken gericht de slechte staat van voetpaden aan.

Bij elke heraanleg bouwt het bestuur een aantal noodzakelijke reflexen in:
• een seniorentoets
• een mindervalidentoets
• een groentoets
• een kunsttoets
• een duurzaamheidstoets
• een jeugdtoets
• een woontoets (eventuele ondergrondse afvalcontainers, aard van de verlichting,…)
• een watertoets

Concreet Maatwerk Per wijk
Groenenhoek

College bezoekt Groenenhoek

Het kruispunt Lodewijk Van Berckenlaan / Edelgesteentestraat is onduidelijk en onveilig voor alle gebruikers. De belangrijkste verkeersstroom is niet vertaald in een overeenstemmende verkeersinrichting. Om de veiligheid van alle gebruikers hier te garanderen zal dit kruispunt worden aangepakt. Een verbetering van de fietsfaciliteiten vanaf de Arbeidersstraat tot aan de Diksmuidelaan is essentieel. Het fietscirculatieplan zal worden geactualiseerd. De besluiten die daaruit voortkomen, worden gebruikt om een nieuwe inrichting van het kruispunt en de aangrenzende straten te bewerkstelligen.


De Zillebekelaan verdient onder meer door de huidige staat en de toekomstige geplande werken in de Geluwestraat en Helderstraat een nieuw te realiseren inrichting. Verder proberen we de mobiliteit te verbeteren door het inkorten van de wachttijden op het kruispunt Diksmuidelaan, Gitschotellei en Borsbeekbrug en bespreken we met De Lijn het gebruik van het aldaar onbenutte terrein. Verder evalueren we de situatie van het gebied van het oude korfbalterrein aan de Borsbeekbrug.


De verkeerssituatie op de Gitschotellei wordt in nauw overleg met het district Borgerhout geanalyseerd en onderzocht. Het aantal parkeerplaatsen moet in relatie staan tot de commerciële functie van deze straat. De inplanting van de tramvoorzieningen (De Lijn), de langse parkeerstroken, de fietspaden en de voetpaden dienen kritisch onderzocht en geoptimaliseerd. De plannen van de Lijn zullen mee in rekening gebracht worden.


De verkeerssituatie – met nadruk op de verkeersveiligheid (snelheidsbeperking) - in de Dianalaan zelf en het kruispunt ter hoogte van de Lodewijk Van Berckenlaan moet aangepakt worden
Een opknapbeurt van het Apolloplein zal de verblijfskwaliteit verhogen.
Berchem Intra Muros: Oud-Zurenborg, Nieuw Zurenborg, Vijfhoek tot aan Berchem Station

Oud-ZurenborgHet deel van de wijk Zurenborg op het grondgebied van het district Berchem bekleedt een unieke plaats in het architecturale patrimonium van de stad en zelfs van Europa. Sinds 10 januari 1980 is het gedeelte begrensd door de spoorweg, de Pretoria-, Uitbreiding- en Guldenvliesstraat, samen met het westelijk deel van het Burgemeester Ryckaertsplein, beschermd als stadsgezicht vanwege de artistieke en architectuurhistorische waarde. Binnen dit beschermde stadsgezicht werden in 1984 wel 170 panden beschermd als monument. De instandhouding van deze wijk met een cultuurhistorische uitstraling tot ver buiten de landsgrenzen, is een verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generaties. Het districtsbestuur van Berchem wil in de volgende legislatuur een essentiële herwaardering van het historische Zurenborg realiseren.

In de voorbije legislatuur werd mede onder impuls van het districtsbestuur een herwaarderingsplan opgesteld. Dit plan werd op districts- en stadsniveau goedgekeurd, en wacht enkel nog op de ministeriële handtekening. Met dit goedgekeurde herwaarderingsplan kunnen ook eigenaars van panden die niet beschermd zijn als monument, financiële ondersteuning krijgen om de oorspronkelijke toestand te herstellen of te beveiligen.

Het districtsbestuur van Berchem wil in de volgende legislatu(u)r(en):

• het herwaarderingsplan realiseren door een actieve begeleiding van de eigenaars die hun pand willen herwaarderen.
• het hele openbare domein inclusief de ondergrond (riolering en nutsleidingen) heraanleggen. Hiervoor dient een allesomvattend plan van artistiek en duurzaam niveau uitgewerkt te worden waarbij de samenwerking met onroerend erfgoed centraal staat.
• intensief zoeken naar fondsen op provinciaal, regionaal, federaal en Europees niveau.
• de luister van de wijk herstellen door een aangepast lichtplan (in de voetsporen van het lichtplan van de stad Antwerpen) uit te werken en te realiseren tezamen met de heraanleg van de betreffende straten.
• de nodige ondersteuning bieden om de toeristische activiteiten te promoten.

De staat van het wegdek en de riolering van de Guldenvliesstraat moet aangepakt worden. Dringende ingrepen zijn noodzakelijk. De veiligheid van zowel de sterke als zwakke weggebruikers komt in het gedrang door het ongelijke wegdek. De riolering bleek na een reeds uitgevoerde controle ernstige gebreken te vertonen, met een risico op verzakkingen. Deze straat zal prioritair aangepakt worden.

Het wegdek van de Cogels-Osylei is evenmin in goede staat, de aanwezigheid van de tramlijnen en het tekort aan parkeerplaatsen voor de bewoners (veelal opgelost door oneigenlijk aangelegde parkeer-voortuintjes) vertraagt een duurzame oplossing. De aanpak van deze straat zal dus gebeuren in samenspraak met respect voor het waardevolle karakter van het erfgoed, de noden van De Lijn en de bewoners.

Nieuw Zurenborg

‘Nieuw Zurenborg’ is het gebied dat in het noorden van het district Berchem ligt en begrensd wordt door de Pretoriastraat, de spoorweg van Berchem naar het station Antwerpen-Dam en de Singel. Naast nog enkele resterende privé-eigenaars, zijn IMEA/ELIA (omvormingspost) en De Lijn (autobusstelplaats) grote eigenaars.

Het districtsbestuur van Berchem zal ervoor ijveren dat:

• de stad in de volgende legislatuur de ontwikkeling realiseert van dit gebied tot een ‘nieuw gemengd woongebied’, bestaande uit hoofdzakelijk woningen om nieuwe bewoners aan te trekken, en met voldoende publieke groene open ruimten;
• er bijzondere aandacht besteed wordt aan de woon- en leefkwaliteit in deze deelwijk;
• het district blijvend betrokken wordt bij het ontwerpen en realiseren van deze nieuwe deelwijk;
• de ontwikkelingen ook rekening houden met de naastgelegen, beschermde wijk OudZurenborg, zodat het herwaarderingsplan vlot kan uitgevoerd worden. Ontbrekende functies in dit historische gedeelte, zoals voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners, moeten in Nieuw Zurenborg kunnen worden gecompenseerd;
• de noodzakelijke grenscorrecties uitgevoerd worden. Nieuw Zurenborg is voor 85 % grondgebied van het district Berchem, de overige 15 % in het noordelijk punt behoren tot het district Antwerpen met een kleine strook van het district Borgerhout (kantPlantijn- en Moretuslei). De ‘eerstelijnszorg’ voor bewoners is de hoofdopdracht van een districtsbestuur. Berchem is de natuurlijke biotoop voor deze nieuwe wijk, met aan haar westkant de fysieke barrière van de spoorwegberm. Eventuele toekomstige bewoners van dit stukje zullen voor hun voorzieningen volledig op Berchem aangewezen zijn. Het is dan ook logisch dat het ganse Nieuw-Zurenborg aan het district Berchem toegewezen wordt door een kleine grenscorrectie.

Vijfhoek tot aan Berchem Station

Rioleringswerken in de nabije toekomst voor de Ferdinand Coosemansstraat en de Walemstraat zijn onvermijdelijk. Logischerwijze zal ook hier in samenspraak met rio-link aansluitend een heraanleg van de straten gebeuren.

De verkeersveiligheid van de straten tussen de Uitbreidingstraat en de Vredestraat kan beter. De basis van dit probleem situeert zich in feite op het kruispunt van de Singel ter hoogte van het kruispunt Singel – Grotesteenweg. De moeilijke doorstroming in de spitsuren richting Zuid geeft aanleiding tot sluipverkeer door de woonstraten. Verder nodigt de vlotte en gevaarlijke inrit vanop de Singel in de Uitbreidingstraat het sluipverkeer uit. De knip (alleen nog doorgang voor bussen) die De Lijn heeft laten aanleggen ter hoogte van de Anjelierstraat in de Uitbreidingsstraat duwt het verkeer nog verder de wijk in. We overwegen de inrij hoekiger en veiliger te maken en desnoods lichten te plaatsen ter hoogte van de Uitbreidingstraat en Anjelierstraat. Stap voor stap proberen we het doorgaand verkeer terug uit de wijk te halen, zonder daarbij de toegankelijkheid voor de bewoners te beperken. De Lijn heeft in dit proces ook zijn zeg.

Het tracé van de buslijnen door de woonwijk via de Statiestraat, Callensstraat, Van Vaerenbergstraat en Mimosastraat om dan de Uitbreidingstraat te vervoegen, staat haaks op de aard van de wijk en creëert permanent een verhoogd veiligheidsrisico. Er moet in dialoog met De Lijn een ander traject (bv Posthofbrug, Singel, Uitbreidingstraat) vastgelegd worden. De mobiliteit ter hoogte van de Statiestraat/Posthofbrug is tijdens spitsmomenten een groot probleem. Een analyse en bijsturing van de huidige situatie dringt zich op, want het verkeer stropt op sommige momenten op tot aan de Driekoningenstraat. Andermaal wordt de achterliggende wijk belast met zoekend sluipverkeer. Verschillende denkpistes moeten nog worden uitgewerkt, waaronder een voetgangersbrug als mogelijk deel van de oplossing. Tevens zoeken we naar methoden om een te hoge snelheid te vermijden d.m.v. onder meer strengere snelheids- en veiligheidscontroles en/of verkeersremmende maatregelen. We denken hierbij vooral aan de Vredestraat, het kruispunt Laurierstraat en Victor Jacobslei en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
Pulhof

De Floraliënlaan is aan heraanleg toe, maar gelet op de werken gepland aan Sint-Anna en het Middelheim zal deze heraanleg met de nodige afstemming moeten gebeuren. Het indraaien via de Prins Boudewijnlaan moet veiliger en het wegdek is in zo’n slechte staat dat fietsers massaal de stoep gebruiken, wat dan weer een precaire en onveilige situatie creëert voor de voetgangers.

Het Lysenplein en de aangrenzende straten kampen met een permanente ondercapaciteit aan parkeerplaatsen. Tijdens de schoolspitsuren is er opstopping. Ideaal gaan we uit van een ondergrondse parking voor de bewoners die gefinancierd zou moeten worden via een PPS (publiek-private samenwerking, cfr. Frans Van Hombeeckplein). Aansluitend wordt in overleg met de buurt een project uitgewerkt voor de bovengrondse situatie, rekening houdend met de noden van de school inzake bussen en de noden van de bewoners en handelaars inzake privégarages. Aangezien de situatie in het Pulhof best structureel aangepakt wordt, en gelet op de werken en veranderingen die op stapel staan aan Sint-Anna, Middelheim en Grotesteenweg, zal in afwachting van een globale oplossing voor heel de wijk een tijdelijke oplossing voorzien worden aan het Pulhof, zijnde Lysenstraat, Ruytenburgstraat, Rysheuvelsstraat, Strijdhoflaan. Het bestuur zet hierbij in op zone 30, eenrichtingsverkeer waar aangewezen en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

De heraanleg van het wegdek van de Marie-Josélaan geniet onze aandacht. Het kruispunt van de Marie-Josélaan met de Elisabethlaan zal prioritair aangepakt worden en dit in combinatie met een heraanleg van de straat tussen de Elisabethlaan en de Strijdhoflaan, welke ook de andere lopende projecten op lange termijn zijn die op stapel staan bij het Vlaamse Gewest voor de mogelijke heraanleg van de kruispunten op de Elisabethlaan – Prins Boudewijnlaan.

De Ringlaan kampt met een slechte verkeerssituatie. Aan de basis liggen een verwarrend ontwerp, slecht toegankelijke parkeerplaatsen die grotendeels een overloop zijn van de Fruithoflaan, en een onduidelijk fietspad. Een nieuw ontwerp dringt zich op zodat deze laan zijn oude allure terugkrijgt en beter aansluit bij de Fruithoflaan.Veldekens - Het Rooi - Fruithof

Een dringend probleem in deze wijk is de slechte staat van de Wapenhaghestraat, waar zich bovendien een parkeerprobleem stelt. Het kruispunt van de Kanunnik Peetersstraat en de Jan Moorkensstraat is aan een herevaluatie toe. Kleine aanpassingen ter bevordering van de doorstroming zijn nodig, met aandacht voor jonge fietser s (school binnen de 100m) , het autoverkeer en zwaarder verkeer. Het wegprofiel van de Filip Williotstraat zou best doorgetrokken worden naar de Kanunnik Peetersstraat. Dit is mogelijk na de beëindiging van de werken aan het toekomstige OCMWgebouw op de hoek van de Kanunnik Peetersstraat en de Frans Beckerstraat.

We onderzoeken de mogelijkheid om een ondergrondse parking ter hoogte van Het Rooi/ ALM/ Marktplaats te realiseren. Bovengronds wensen we alsdan een plein aan te leggen met maatschappelijk nut. De financiering ervan dient onderzocht te worden, maar zou via een PPS kunnen gebeuren. In tussentijd optimaliseren we de parkeerplaatsen aan ALM en Het Rooiplein.
De sportinfrastructuur die volop wordt aangelegd in het Rooi, kan een mooie ingang gebruiken aan de Roderveldlaan. Ter hoogte van het fietspad achter het voetbalstadion is er reeds een ingang, maar deze is permanent gesloten. Hier moet verandering in komen. Een andere ingang dient voorzien te worden via de Filip Williotstraat langs Lakonia/Park West. Een goede signalisatie van deze ingangen is noodzakelijk, waardoor de huidige ingang via de Berchemstadionstraat ontlast wordt, ook op het vlak van parkeren. De langdurige parkeerders (vrachtwagens ea.) langs de Roderveldlaan mogen daarbij de sociale functie van
het sportcentrum niet in de weg staan. Het donkere fietspad tussen Herman Vosstraat en Roderveldlaan verlichten we beter en richten we opener in. Het slecht wegdek van de Karel Coggestraat maken we
fietsvriendelijker, in het kader van het geplande fietscirculatiebeleid. De Fruithoflaan was de laatste jaren een bron van polemiek. Uiteindelijk is het voorgelegde ontwerp gestrand op negatieve adviezen van onder meer de politie met betrekking tot het links parkeren. De werken aan de riolering bleken niet langer dringend, waardoor de initieel onvermijdelijke werken aan de ondergrond werden uitgesteld. De financiering van
een project van deze schaal is enkel mogelijk indien verschillende diensten en instanties de handen in elkaar slaan. Een nieuwe studie- en bevragingsronde zal dus worden opgestart. Ondertussen zal het nieuwe bestuur niet stil zitten. Allereerst wordt een stabiele oplossing gezocht voor fietsers, die veilig van de Grotesteenweg naar de Fietsostrade willen rijden. Dit voeren we uit met extra fietspaden ter hoogte van de Karmelietenstraat en ter hoogte van de Pulhoflaan. Daarnaast werken we aan een veiligere Fruithoflaan door een verstrengde controle op het rijgedrag, zodat de 50km/u gerespecteerd wordt. Ook de heraanleg van de
Ringlaan past hierin. De Karmelietenstraat moet worden heraangelegd. De slechte staat van de bovenbouw maakt de straat onveilig voor fietsers en autobestuurders. Aan de hand van het te actualiseren fietscirculatieplan wordt onderzocht of de logische stap van het verlengen van het fietspad
in de Lode Vissenaekenstraat tot in de Karmelietenstraat wenselijk is. 

Aan de andere kant van de Fruithoflaan wordt bekeken of een fietspad in de Pulhoflaan een oplossing kan bieden (cfr geactualiseerd fietscirculatieplan). Deze laan heeft een zeer breed straatprofiel en biedt een mooie verbinding tussen de Grotesteenweg en het fietspad van de Berchemstadionstraat.

Het pleintje in de De Roest d’ Alkemadelaan zou door een nieuwe opzet een grotere maatschappelijke rol kunnen spelen en gemeenschapswerking kunnen bevorderen. In deze wijk streven we naar samenwerking tussen privé-organisaties en het bestuur voor het ter beschikking stellen van meer avond- en weekendparking voor de buurtbewoners rondom de parking van het SIVO.