vrijdag 22 januari 2016

District berchem zet leefbaarheid buurt en verkeersveiligheid centraal in bestek in alle bestekken openbaar domein
Net zoals in het bestek voor de heraanleg van het plein aan de F.Williotstraat heeft het district nu ook in het bestek voor de heraanleg van het Apolloplein een extra artikel opgenomen waarin de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de straten rond de werf centraal staan.

We kennen allemaal de bemodderde wegen om en rond een bouwplaats. We zien allemaal grote werfwagens langs schoolomgevingen en door woonwijken af en aan rijden. De klachten die we dan als bestuur ontvangen zijn niet op één hand te tellen. Maar de oplossing is gelukkig eenvoudig. Het afspuiten van de banden van de vrachtwagens, vooraleer de werfzone wordt verlaten, is eenvoudig in te voeren. Tot nu verwacht m'n van de aannemer of bouwheer niet veel, of eigenlijk niets. Gelukkig zijn er velen die op regelmatige basis de straat laten proper spuiten en/of vegen. Helaas is dit zelden efficiënt en veelal vijgen na Pasen. Al te vaak wordt er amper gereageerd op de verzuchtingen van bestuur en buurt omdat het eenvoudig weg amper afdwingbaar is. Enkel politie kan een PV opmaken maar de sanctie's en procedure's zijn te laat, te traag, te klein. M'n legt zich neer bij de situatie met uitdrukkingen in de zin van omeletten en eieren breken.


Ten eerste: Zwaar bemodderde wegen zijn een gevaar voor alle verkeer en gebruikers. Zowel voor de zwakke als voor de sterke weggebruiker. Verder als de veegmachine (niet gratis) alsnog wordt ingezet, gaat dit vegen en spuiten niet zelden gepaard met een grote belasting van de riolering en de algehele omgeving. Met zwaar bevuilde wagens en voortuinen. Daarom nemen wij nu standaard onderstaand artikel op in onze bestekken van openbaar domein. Hierdoor is de aannemer goed verwittigd en kan hij deze activiteit opnemen in zijn calculatie en offerte. De aannemer kan uiteindelijk de chauffeur zelf de spuitwerken laten verrichten en hoeft desnoods alleen maar te faciliteren. Liever preventief dan curatief.

Volgend artikel nemen we op in ons bestek;


ART. XX. Algemene organisatie van de bouwplaats

Onverminderd wat bepaald is in het standaardbestek 250 versie 3.1. dienen de hierna volgende voorschriften te worden ingevolgd:
1. Veiligheid en hygiëne
De bepalingen van het SB 250 versie 3.1. worden aangevuld met:

1.1. Stofbestrijding en vervuiling van de wegen
Ter bestrijding van het stof besproeit de opdrachtnemer de rijwe­gen en voetpaden met water of chloorkalk, telkens als de afgevaar­digde van het bestuur dit nodig acht en in voldoende mate. De opdrachtnemer voorkomt alle bevuiling van de wegen. Hij treft alle maatregelen om de straten te ontdoen van alle aarde en slijk voortkomende van zijn vervoer, indien nodig en/of op vraag van het bestuur worden de banden gereinigd alvorens het openbare domein op te rijden. De afgevaardigde van de aanbestedende overheid kan de opdrachtnemer verplich­ten de bevuilde straten op gelijk welk tijdstip degelijk te reinigen.Ten tweede: Focussen we ons zeer sterk op de toevoer en afvoer wegen van de bouwmaterialen. We geven we nu ook aan langs welke wegen er gereden mag worden. We stelden ook hier vast dat de aannemers te nonchalant hiermee omgaan en de verantwoordelijkheid doorschuiven naar hun "slechtluisterende en amper nederlands sprekende" toeleveranciers. De bedoeling is natuurlijk dat schoolstraten, woonwijken etc zoveel als mogelijk worden ontzien. Voor het F.Williotplein (alm) werd alzo de Roderveltlaan aangeduid als enige toegangsweg van de werf.


http://atv.be/nieuws/district-berchem-vrachtwagens-moeten-werven-met-propere-banden-verlaten-23673